Thông tin tuyển dụng

11-2016 Trade Marketing

Monday, 07 November 2016

- Chịu trách nhiệm về công tác hỗ trợ cho hệ thống bán hàng, các chương trình và các hình thức thúc đẩy việc tiêu thụ các nhóm sản phẩm...

Read more...